Liian halvan sähkön seuraus: Tuulivoimavyörylle voi tulla äkkipysähdys

Helsingin Sanomien tuore artikkeli kertoo sähkön hinnan vaikutuksista tuulivoimainvestointeihin Suomessa. Energia-alan järjestöt toivovat, että kyseessä on vain väliaikainen hengähdystauko, sillä uusien tuulivoimaloiden rakentamispäätökset näyttävät hiipuneen viime kuukausina.

Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen ilmoittaa, ettei hänellä ole tiedossa yhtään uutta investointipäätöstä Suomeen sijoittuvista tuulivoimahankkeista kevään jälkeen. Tämä saattaa viitata siihen, että uusien tuulivoimaloiden rakentaminen on hidastunut merkittävästi.

Vaikka uusia investointipäätöksiä ei ole tullut, Suomessa valmistuu edelleen useita tuulivoimaloita. Vuoteen 2025 mennessä maahan on tarkoitus rakentaa uutta tuulivoimakapasiteettia peräti 3 000 megawatin edestä. Kuluvana vuonna valmistuu 257 voimalaa, eli lähes viisi voimalaa joka viikko, ja ensi vuoden puolella 174. Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvaa siis suhteellisen nopeasti. Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli 1 393 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli noin 5 600 megawattia. Tämän vuoden aikana kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetti nousee yli 6 000 megawattiin.

On kuitenkin syytä huomata, että uusien hankkeiden käynnistämistä ei ole välttämättä tehty tänä vuonna, vaikka päätöksiä ei ole vielä ilmoitettu. Tuulivoimayhdistyksen Mikkonen uskoo kuitenkin, että uusien hankkeiden käynnistäminen viestii pitkän aikavälin uskosta tuulivoiman tarpeellisuuteen Suomessa.

Yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa tuulivoimainvestointeihin, on korkojen nousu. Tuulivoimaprojekteissa suurin osa kuluista syntyy rakentamisen alkuvaiheessa, kun taas tulot jakautuvat yli 30 vuoden käyttöiän ajalle. Korkojen nousu voi tehdä investoinneista entistä hankalampia rahoittaa.

Muita syitä päätösten hidastumiselle ovat rakennuskustannusten nousu, Suomen verrattain matalat sähkönhinnat ja ns. “muna-kana-ongelma”. Muna-kana-ongelma viittaa vihreän siirtymän epärytmiin: puhtaan energian tuotantoa valmistuu nopeammin kuin sitä käyttäviä teollisuuslaitoksia, kuten vety- ja terästehtaita. Uutta sähköntuotantoa ei ole kannattavaa rakentaa, jos teollisuutta ei synny rinnalle.

Suomessa sähköntuotanto on jo lähes omavarainen, ja tuulivoiman osuus sähköntuotannosta kasvaa jatkuvasti. Kanta­verkkoyhtiö Fingrid ennustaa, että tuulivoima ohittaa ydinvoiman Suomen suurimpana sähköntuotantomuotona vuonna 2027. Tämä ennuste perustuu tuotetun sähkön määrään, ei pelkästään kapasiteettiin.

Vaikka tuulivoiman investointipäätökset ovat hidastuneet, toimialalla luotetaan edelleen tuulivoiman kasvuun pitkällä aikavälillä. Uusien hankkeiden käynnistäminen viestii uskosta siihen, että tuulivoimalle on Suomessa tarvetta.

Jotta Suomi voi saavuttaa sähköntuotannon omavaraisuuden, tarvitaan myös uusia investointeja sähköä käyttävään teollisuuteen. Sekä Energiateollisuus ry että Kanta­verkkoyhtiö Fingrid korostavat, että uutta sähköä käyttävää teollisuutta tarvitaan, jotta tuulivoiman ennuste suurimpana sähköntuottajana voi toteutua.

Lisäksi on tärkeää huomata, että sähkön kulutus on Suomessa alhaisimmalla tasolla koko 2000-luvulla. Tämä on hyvä uutinen sekä ympäristölle että talouden tehokkuudelle, mutta samalla se luo haasteita uusien investointien houkuttelevuudelle. Tulevaisuudessa on tärkeää sähköistää liikennettä ja teollisuutta, kuten terästeollisuutta, vähentääksemme fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Sähkön hintaan liittyy myös epävarmuutta. Suomessa on vain yksi sähkön hinta-alue, ja sähkö maksaa saman verran kaikkialla. Ruotsissa sen sijaan hinta-alueita on neljä, mikä luo erilaisia hintapaineita. Tehottomat siirtoyhteydet voivat rajoittaa sähkön liikkumista maiden välillä, mikä vaikuttaa suoraan tuulivoimainvestointien houkuttelevuuteen.

Kaiken kaikkiaan tuulivoimainvestointeihin vaikuttavat moninaiset tekijät, ja niiden tulevaisuus riippuu monista muuttujista, kuten korkojen kehityksestä.

Kohti kestävämpää energiantuotantoa

Investoinnit tuulivoimaan ovat olennainen osa maailmanlaajuista siirtymää kohti kestävämpää ja vähäpäästöisempää energiantuotantoa. Tuulivoima tarjoaa monia etuja, kuten uusiutuvan energian tuotannon, vähäiset hiilidioksidipäästöt, ja se on verrattain ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisille fossiilisille polttoaineille. Seuraavassa käsitellään yleisesti investointeja tuulivoimaan ja niiden merkitystä:

  1. Kestävä energiantuotanto: Tuulivoima on osa puhtaan energian tuotantoa ja auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, jotka ovat suurin kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Investoinnit tuulivoimaan edistävät uusiutuvan energian käyttöä ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta.
  2. Energiavarmuus: Tuulivoima tarjoaa vakaan ja ennustettavan energiantuotannon. Se voi toimia sähköntuotannon lisäksi myös energian varastoinnin osana, mikä parantaa energiavarmuutta.
  3. Työllisyyden luominen: Tuulivoimainvestoinnit luovat työpaikkoja eri vaiheissa, kuten suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja tutkimuksessa. Tämä tukee paikallisia talouksia ja luo työmahdollisuuksia.
  4. Kansantalouden hyödyt: Tuulivoimainvestoinnit voivat tuoda mukanaan taloudellista kasvua ja lisätuloja valtiolle verojen ja lisenssimaksujen kautta.
  5. Ympäristöystävällisyys: Tuulivoima on ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto, joka vähentää ilmaan päästettyjen saasteiden määrää. Se auttaa myös suojelemaan ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta.
  6. Innovaatio ja teknologinen kehitys: Tuulivoimainvestoinnit kannustavat teknologista kehitystä ja innovaatioita, mikä voi johtaa tehokkaampiin ja edullisempiin tuuliturbiineihin ja energian varastointijärjestelmiin.
  7. Energian saatavuus haja-asutusalueilla: Tuulivoimalla voidaan tuottaa sähköä myös syrjäisillä alueilla, joilla perinteiset sähköverkot eivät ulotu. Tämä voi parantaa energian saatavuutta ja elämänlaatua näissä yhteisöissä.
  8. Kansainväliset sitoumukset: Useat maat ovat sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossaan, ja tuulivoimainvestoinnit ovat keskeinen osa näitä sitoumuksia. Ne voivat auttaa maita saavuttamaan ilmastonmuutoksen hillintätavoitteet.

Investoinnit tuulivoimaan ovat keskeinen osa maailman energiantuotannon kehitystä kohti kestävää ja ympäristöystävällistä tulevaisuutta. Ne tarjoavat monia taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia hyötyjä sekä auttavat vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Scroll to Top