Tuulivoima Suomessa 2023: Lue kuinka voimakkaasti tuotanto kasvaa

Suomen tuulivoimatuotanto on kasvanut merkittävästi vuonna 2022, ja tällä kasvulla on ollut positiivisia vaikutuksia maan uusiutuvan energiantuotannon määrään. Vuoden aikana Suomeen rakennettiin 2 430 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia, mikä vastaa 75 prosentin kasvua. Tuulivoimaloita otettiin käyttöön yhteensä 437 kappaletta. Tuulivoima on tällä hetkellä yksi Suomeen eniten investointeja tuova teollisuudenala, ja pelkästään vuonna 2022 tuulivoimahankkeet toivat maahan yli 2,9 miljardin euron investoinnit. Tuulivoima Suomessa 2023 tukee vihreään energiaan siirtymistä.

Suomessa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 1 393 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 5 677 megawattia. Vuoden aikana kapasiteetti kasvoi huomattavasti 2 430 megawatilla ja 437 uudella tuulivoimalalla. Suomen tuulivoimakapasiteetista 47 prosenttia on kotimaisessa omistuksessa. Suurin osa vuoden aikana valmistuneista tuulivoimaloista alkoi tuottaa sähköä vasta vuoden lopussa, joten niiden vaikutus tuotantolukuihin näkyy vasta vuonna 2023.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen korostaa tiedotteessa, että tuulivoima on tällä hetkellä merkittävin vuosittaisia investointeja maahan tuova teollisuudenala. Tuulivoima luo elinvoimaa erityisesti pienille kunnille, joissa muut investointimahdollisuudet saattavat olla vähäisiä. Lisäksi tuulivoima kasvattaa Suomen energiaomavaraisuutta juuri silloin, kun tarve uudelle ja edulliselle sähköntuotannolle on suurin. Muiden sähköntuotantomuotojen rakentaminen ei ole tällä hetkellä yhtä nopeaa ja kustannustehokasta kuin tuulivoiman.

Kasvua myös tulevaisuudessa

Tuulivoiman tuotantokapasiteetin odotetaan kasvavan Suomessa vauhdikkaasti myös tulevina vuosina. Mikkonen ennustaa, että tuulivoiman lisärakentaminen tasaantuu lähivuosina noin 1 000 megawatin vuositasolle ennätysvuoden jälkeen. Suomen Tuulivoimayhdistys seuraa investointipäätöksiä ja kokoaa niitä rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden listaan. Listan perusteella vuonna 2023 valmistuu noin 1 000 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia, vuonna 2024 yli 1 200 megawattia ja vuonna 2025 noin 1 000 megawattia. On todennäköistä, että nämä luvut vielä kasvavat erityisesti vuosien 2024 ja 2025 osalta. Vuonna 2025 tuulivoiman odotetaan kattavan vähintään 28 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Tuulivoima tarjoaa nopean ratkaisun vihreän siirtymän myötä kasvavaan sähkönkulutukseen ja puhtaan sähkön lisääntyvään kysyntään. Edullinen tuulisähkö ja vahva tuulivoimahankkeiden portfolio ovat Suomen kilpailuetuja, kun etsitään sijoituskohteita vihreän siirtymän investoinneille. On tärkeää, että energiakriisin torjumiseksi tehtävät toimenpiteet suunnitellaan lyhytaikaisiksi eivätkä heikennä halukkuutta investoida uuteen sähköntuotantoon Suomessa. Lisäksi on huolehdittava kaavoitus- ja lupaprosessien sekä hallinto-oikeuksien käsittelyjen sujuvoittamisesta, jotta tuulivoimatuotantoa voidaan lisätä nopeasti. Tällä tavoin voidaan edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja maan energiaomavaraisuutta.

Tuulivoimala muuttaa tuulen kineettistä energiaa sähköenergiaksi

Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista uusiutuvan energian lähteistä maailmassa. Se perustuu tuulivoimaloiden hyödyntämiseen, jotka muuttavat tuulen liike-energian sähköenergiaksi. Tuulivoiman etuja ovat sen puhtaus, uusiutuvuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt verrattuna perinteisempiin energiantuotantomuotoihin, kuten fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan sähköntuotantoon.

Tuulivoiman tuotanto perustuu tuulivoimaloiden asentamiseen tuulialueille. Tuulivoimalat koostuvat roottorista, joka sisältää siivet, sekä generaattorista, joka muuntaa roottorin pyörimisliikkeen sähköenergiaksi. Kun tuuli liikuttaa tuulivoimalan siipiä, roottori pyörii ja tuottaa sähköä. Tuulivoimalat sijoitetaan usein rannikkoalueille tai tuulipuistoihin, joissa on suotuisat tuuliolosuhteet.

Tuulivoiman tuotantomäärät vaihtelevat tuulen voimakkuuden ja sääolosuhteiden mukaan. Tehokkain tuulivoiman tuotanto tapahtuu, kun tuuli puhaltaa sopivalla nopeudella. Liian heikko tuuli ei riitä tuottamaan riittävästi energiaa, kun taas liian voimakas tuuli voi aiheuttaa tuulivoimaloille vaurioita ja vaatia niiden pysäyttämistä turvallisuussyistä. Siksi tuulivoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan optimaalisille tuuliolosuhteille.

Tuulivoima tarjoaa monia etuja energiantuotannolle ja ympäristölle. Ensinnäkin, tuulivoima on päästötön ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Se on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Toiseksi, tuulivoima on uusiutuva energianlähde, toisin kuin fossiiliset polttoaineet, jotka ovat rajallisia ja ehtyviä luonnonvaroja. Tuulivoima tuottaa sähköä ilman polttoaineiden kulutusta ja riippuvuutta ulkoisista energialähteistä. Lisäksi tuulivoiman tuotanto voi luoda työpaikkoja ja taloudellista kasvua alueille, joilla tuulivoimalat sijaitsevat. Tuulivoiman tuotanto vaikuttaa myös suoraan sähkön hintaan.

Teknologian kehitys ja innovaatiot tuulivoimassa

Teknologian jatkuva kehitys ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa tuulivoiman tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisessa. Tuulivoimateollisuudessa tehtävät teknologiset edistysaskeleet ovat olennainen osa kestävän energian tulevaisuuden rakentamista. Seuraavassa luvussa käsitellään joitain tärkeitä teknologisia kehityssuuntia ja innovaatioita, jotka vaikuttavat tuulivoiman alalle.

Siipiteknologian edistysaskeleet

Siipiteknologian kehitys on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka ovat parantaneet tuulivoimaloiden tehokkuutta ja tuottavuutta viime vuosina. Siipien muotoilussa ja rakenteissa tapahtuneet innovaatiot ovat johtaneet parempaan hyötysuhteeseen ja suurempaan energiantuotantoon.

Yksi merkittävä edistysaskel on ollut pidempien ja kevyempien siipien käyttö. Pidemmät siivet lisäävät tuulivoimalan kattamaa alaa ja mahdollistavat energiantuoton myös matalampien tuulien nopeuksilla. Lisäksi kevyemmät siivet vähentävät voimalan kokonaispainoa, mikä vähentää rakenteellisia kuormituksia ja parantaa voimalan vakautta.

Toinen tärkeä siipiteknologian innovaatio on ollut älykkäät siivet. Nämä siivet hyödyntävät antureita ja ohjausjärjestelmiä reaaliaikaisesti säätämään siipien asentoa ja optimoimaan energiantuotantoa eri tuuliolosuhteissa. Älykkäät siivet voivat myös reagoida tuulenmuutoksiin nopeammin ja tehokkaammin, mikä parantaa tuulivoimalan suorituskykyä ja energiantuotantoa.

Varastointiratkaisut ja joustava energiantuotanto

Tuulivoiman yksi haaste on tuotannon vaihtelu tuulen voimakkuuden ja sääolosuhteiden mukaan. Tuulen epävakaus voi aiheuttaa vaihteluita tuulivoimaloiden tuotannossa ja sähköverkossa. Tämä haaste voidaan ratkaista kehittämällä energian varastointijärjestelmiä ja joustavia energiantuotantoratkaisuja.

Akkuvarastot ovat yksi tärkeä kehityssuunta tuulivoiman integroimisessa joustavaan sähköverkkoon.

Akut voivat tallentaa ylimääräisen tuulivoiman tuotannon hetkinä, jolloin kysyntä on alhainen, ja vapauttaa varastoitua energiaa verkossa tarvittaessa. Tämä auttaa tasoittamaan tuulivoiman vaihteluita ja mahdollistaa joustavan energiantuotannon.

Lisäksi muita energian varastointiratkaisuja tutkitaan ja kehitetään tuulivoiman yhteydessä. Esimerkiksi veden varastointiin perustuvat pumppuvoimalat voivat hyödyntää ylimääräisen tuulivoiman tuotannon pumpatessa vettä ylemmälle tasolle ja vapauttaessa sitä sähköntuotantoon tarvittaessa. Lämpövarastot, kuten lämpöpumput ja lämpöakkujärjestelmät, voivat myös varastoida tuulivoiman tuottamaa lämpöä ja käyttää sitä myöhemmin lämmitykseen tai prosessiteollisuudessa.

Lisäksi joustavat energiantuotantoratkaisut, kuten älykkäät verkonhallintajärjestelmät, voivat optimoida tuulivoiman yhdistämistä muuhun sähköntuotantoon. Näitä järjestelmiä voidaan käyttää tuulivoiman ja muiden energialähteiden, kuten aurinko- ja vesivoiman, yhteistoiminnan koordinoimiseen ja sähköntuotannon tasapainottamiseen. Tämä mahdollistaa joustavan ja luotettavan energiantuotannon eri olosuhteissa.

Virtuaalivoimalat ja hajautettu tuotanto

Virtuaalivoimalat ovat innovatiivinen lähestymistapa tuulivoiman integroimiseen sähköverkkoon. Virtuaalivoimala koostuu useista hajautetuista tuulivoimaloista, aurinkopaneeleista ja muista uusiutuvista energialähteistä, jotka on kytketty yhteen ja ohjataan keskitetysti. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden ja tehokkaamman energiantuotannon.

Virtuaalivoimaloiden avulla voidaan optimoida eri energialähteiden yhdistelmä ja hyödyntää niiden yhteistä potentiaalia. Esimerkiksi kun tuulen voimakkuus on alhainen, aurinkovoimalat voivat kompensoida tuulivoiman vähäistä tuotantoa. Tämä lisää energiantuotannon luotettavuutta ja mahdollistaa jatkuvan sähköntuotannon vaihtelevissa olosuhteissa.

Lisäksi hajautettu tuotanto on tullut yhä suositummaksi tuulivoimateollisuudessa. Hajautettu tuotanto tarkoittaa pienten tuulivoimaloiden sijoittamista lähelle sähkön käyttöpaikkoja, kuten asuinalueita tai teollisuusalueita. Tämä vähentää sähkön siirtotarvetta ja parantaa energiatehokkuutta. Hajautetun tuotannon avulla voidaan myös hyödyntää paikallisia energialähteitä ja edistää alueellista itsenäisyyttä energiantuotannossa.

Kaikki nämä teknologiat ja lähestymistavat yhdessä auttavat integroimaan tuulivoiman tehokkaasti sähköverkkoon ja edistävät uusiutuvan energian kestävää käyttöä. Ne vähentävät riippuvuutta perinteisistä fossiilisista polttoaineista ja edistävät puhtaampaa ja kestävämpää energiantuotantoa.

Tuulivoiman haasteet

Kuitenkin tuulivoiman tuotannolla on myös joitain haasteita. Yksi haasteista on tuulivoimaloiden aiheuttama visuaalinen ja äänellinen haitta ympäristölle. Jotkut ihmiset pitävät tuulivoimaloiden maisemallista vaikutusta haitallisena, ja joissain tapauksissa niiden melu voi aiheuttaa häiriöitä lähialueen asukkaille. Lisäksi tuulivoiman tuotanto vaatii huomattavia investointeja, erityisesti tuulivoimaloiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Tuulivoimaloiden sijoittaminen sopiville tuulialueille voi myös aiheuttaa haasteita maankäytön suunnittelussa ja ympäristön suojelussa.

Suomessa tuulivoiman tuotanto on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Maan tuulivoimakapasiteetti on kasvanut huomattavasti, ja tuulivoima on noussut yhdeksi tärkeimmistä uusiutuvan energian lähteistä. Suomi hyödyntää tuulivoimaa paitsi ilmastonmuutoksen torjunnassa myös energiavarmuuden lisäämisessä ja riippuvuuden vähentämisessä tuontienergiasta.

Tuulivoiman tulevaisuus näyttää lupaavalta. Teknologian kehitys ja innovaatiot parantavat tuulivoimaloiden tehokkuutta ja tuottavuutta entisestään. Samalla kustannukset laskevat, mikä tekee tuulivoimasta kilpailukykyisemmän vaihtoehdon perinteisille energiantuotantomuodoille. Tuulivoima on keskeinen osa kestävän energian tulevaisuutta ja auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tuulivoima tarjoaa puhtaan, uusiutuvan ja kestävän energian lähteen. Suomen tuulivoimasektorin kasvu viime vuosina on edistänyt kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tuulivoiman tuotanto tuo mukanaan etuja ympäristölle, taloudelle ja energiantuotannolle.

1 ajatus aiheesta “Tuulivoima Suomessa 2023: Lue kuinka voimakkaasti tuotanto kasvaa”

  1. Paluuviite: Tuulivoimainvestoinnit ja sähkön hinta - sähkö.info

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top